De virtuele cirkel van het ploegen - humus en CO2-opslag

Wetenschappelijke studies tonen aan dat er een nauw verband bestaat tussen humus en CO2-uitstoot en de voordelen van ploegen.

De virtuele cirkel van het ploegen - humus en CO2-opslag

Bodemgebruik en bodembeheer hebben een invloed op de CO2-uitstoot en dus op de opwarming van de aarde. Het humusgehalte in de bodem speelt een belangrijke rol bij de opslag van koolstof. Ploegen als een techniek om gewassen op te zetten helpt bij het creëren van humus en vermindert daardoor de CO2-uitstoot en de N2O-uitstoot (lachgas), die 300 keer schadelijker is dan CO2.

In tegenstelling tot alle andere economische sectoren kunnen de land- en bosbouw koolstof opslaan en zo fungeren als een natuurlijke broeikasgasput.

Bodembeheer draagt bij tot bescherming van het klimaat

Bodems kunnen koolstof opslaan en zo fungeren als koolstofput. Anderzijds kan koolstof in de bodem vrijkomen door de uitstoot van CO2 en stikstof door lachgas (N2O), waardoor de broeikasgasemissies toenemen.

Daarom is het van belang dat we ons zowel bezighouden met landgebruik en bodembeheer als met de veranderingen daarin, om op de een of andere manier het aardopwarmingsvermogen te beheersen.

De volgende hoofdstukken definiëren CO2, N2O en humus, verklaren hun interacties, en onthullen de resultaten van wetenschappelijke studies waarin teelttechnieken voor gewassen worden vergeleken met betrekking tot lage CO2 - N2O emissies.

CO2 en plantengroei

Koolstof begint in de lucht als de C in CO2. Via fotosynthese halen planten de koolstof uit CO2, combineren die met waterstof uit water in de bodem (H2O) en maken met behulp van zonne-energie suiker (CH2O). Ten slotte neemt het metabolisme van een plant die suiker en maakt er complexe moleculen van die als plant worden herkend en later "organisch materiaal" worden genoemd.

 

 

CO2 and  plants

Ongeëvenaarde CO2-opslagcapaciteit in de bodem

Landbouwgronden vormen veruit de grootste terrestrische opslagplaats van organische koolstof. De opslagcapaciteit varieert echter sterk van regio tot regio, afhankelijk van het bodemtype. Veengronden, bijvoorbeeld, kunnen veel meer organische koolstof opslaan dan minerale bodems.

2021-11-19 17_39_38-KV brochure SOIL_GB_LR.pdf and 3 more pages - Work - Microsoft​ Edge
2021-11-19 17_39_01-KV brochure SOIL_GB_LR.pdf and 3 more pages - Work - Microsoft​ Edge

Humus: een belangrijke factor voor bodemvruchtbaarheid

Humus bevindt zich in de bovenste bodemlaag. De algemeen aanvaarde ideale gezonde bodemsamenstelling is zoals hieronder beschreven:

 

Diagramm Soil 3D_3-1 (1)

Humus bestaat uit plantenresten (organisch materiaal) die door bodemdiertjes en micro-organismen worden omgezet in organische stof. Het levert voedingsstoffen voor planten, absorbeert water als een spons en houdt de bodem bijeen.

Humus heeft een positief effect op het opbrengstpotentieel en de opbrengstzekerheid van de bodem. Een hoog humusgehalte kan de wateropslagcapaciteit en dus de beschikbaarheid van water vergroten. Bovendien warmen humusrijke bodems door hun donkere kleur in het voorjaar snel op, wat de kieming en plantengroei bevordert.

Humus - CO2 en klimaatbescherming

Met bijna 60% van de humus is koolstof het belangrijkste element van de organische stof in de bodem.

Het aandeel van humus in de bodem is het resultaat van een complexe wisselwerking tussen:

  • de hoeveelheid en samenstelling van de aanvoer van organisch materiaal in de bodem.
  • de omzetting, afbraak en stabilisatie van organisch materiaal in de bodem.

 

2021-11-19 17_34_26-Extract from WIP Humus - Carbon - CO2 [Read-Only] - PowerPoint

© Agroscope (Gabriela Brändle, Urs Zihlmann), LANAT (Andreas Chervet)

Humus draagt een grote verantwoordelijkheid voor het klimaat: als de aanvoer van organische koolstof in de bodem afneemt, komt er kooldioxide (CO2) vrij. Als de aanvoer toeneemt, wordt CO2 vastgelegd in de bodem. Op lange termijn stabiele humus (Kg/Ha) is bijzonder belangrijk voor de bescherming van het klimaat.

Humus en ploegen

Het humusgehalte van de bodem moet behouden blijven. Bij de evaluatie van het effect van verschillende teeltsystemen op het humusgehalte zijn de resultaten duidelijk: niet of minder grondbewerking heeft geen positief effect op de humusvorming.

In meer dan 100 veldstudies die in Duitsland werden uitgevoerd en waarbij het volledige bodemprofiel werd geanalyseerd, kwam het Thünen-instituut tot de conclusie dat systemen voor gewasaanleg zonder grondbewerking resulteren in een veel lagere opslag van koolstof per ha en per jaar. In veel studies was er zelfs sprake van een verlies aan humus.

Bron: Thünen Rapport Nr. 64, november 2018, blz. 194ff

Een verklaring wordt gegeven door Dr. Axel Don, Thünen Instituut: "Humus is afkomstig van wortel- en gewasresten, maar ook van organische meststoffen zoals vaste mest en drijfmest. Het komt voornamelijk van bovenaf in de bodem terecht. Zonder de kerende grondbewerking met een ploeg blijft de nieuw gevormde humus dicht aan de oppervlakte en wordt niet gelijkmatig in de bovengrond gemengd. En er is een bijkomend negatief effect: zonder het losmaken van de bodem is er kans op een verhoogde microbiële nitraatafbraak en een hogere uitstoot van lachgas, ofwel stikstofoxide (N2O) . Dit gas is 300 keer schadelijker voor het klimaat dan CO2."

Vergelijkbare resultaten en conclusies worden ook getoond in een pan-Europese studie genaamd "Catch C Project"

Ploughing is environmentally friendly

Waarom ploegen met Kverneland ?

Ploegen wordt wetenschappelijk gezien als een efficiënte en volledig mechanische techniek om gewassen op te zetten. Het helpt humus te creëren, CO2 vast te leggen en te voorkomen dat het schadelijke gas N2O vrijkomt in de atmosfeer. Het ploegen moet op de beste manier worden uitgevoerd. Kverneland risters maken het mogelijk. Ze zijn ontworpen voor alle bodemomstandigheden en staan wereldwijd bekend om hun hoge prestaties. Ploegen met Kverneland is een stap op weg naar hoge opbrengsten en inkomsten: een efficiënte niet-chemische methode voor zaaibedbereiding, bestrijding van onkruid, slakken en ongedierte. Het herstelt beschadigde velden en creëert de optimale omstandigheden voor plantengroei: ideaal evenwicht van lucht-water-mineralengehalte en humus.

 

Youtube_Templates_KV_Optima V SX 2021_IT

Vind uw dichtstbijzijnde dealer

Dealer locator

Waarmee kan ik u helpen?